Gwaranacja

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZENIA ATINA LOCK I MULTISENSOR

 

WARUNKI GWARANCJI

Keratronik sp. z o.o. udziela niniejszym Uprawnionemu Gwarancji na Produkt, do którego została załączona niniejsza Karta Gwarancyjna.

Przedmiot, okres obowiązywania, zakres gwarancji i wyłączenia

1. Przedmiot gwarancji

Niniejsza gwarancja na Produkt: AtinaLock i MultiSensor, dotyczy wyłącznie jego trwałości mechanicznej oraz zachowania jego cech funkcjonalnych i jest ograniczona do wad Produktu, które są efektem wad materiałów wykorzystanych w procesie produkcji, nieprawidłowego wykonania, z zastrzeżeniem warunków opisanych w Karcie Gwarancyjnej. Wyłączone z gwarancji są baterie, akumulatory oraz elementy eksploatacyjne i montażowe.

2. Okres gwarancji

Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesięcy od daty wydania Produktu Uprawnionemu.

3. Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń Produktu:

 • ujawnionych przy odbiorze, do których Uprawniony nie zgłosił zastrzeżeń,
 • roszczeń z tytułu parametrów technicznych Urządzenia niezwiązanych z Wadą,
 • spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, eksploatacją i konserwacją, w szczególności montażem niezgodnym z instrukcją obsługi oraz montażu,
 • związanych z niewłaściwym: transportem i/lub magazynowaniem przez Uprawnionego lub podmiot trzeci,
 • drobnych uszkodzeń, które nie mają znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania Produktu,
 • dotyczących elementów, które zużywają się z upływem czasu, takich jak powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały bezpośrednio w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania,
 • powstałych po odbiorze, a będących uszkodzeniami fizycznymi, w tym pęknięć, zniekształceń, zarysowań i wywołanych nimi wad,
 • wynikających z przyczyn pozostających poza kontrolą Spółki,

Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi Produktu, do których wykonania zobowiązany jest Uprawniony we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Utrata gwarancji

Gwarancja przestaje obowiązywać, a Uprawniony traci wszelkie uprawnienia z jej tytułu, automatycznie z chwilą zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

 • dokonanie nieautoryzowanej przez Gwaranta integracji w Produkt lub warunki autoryzowanego montażu Produktu,
 • wprowadzenia zmian w Produkcie oraz dokonywania napraw poprzez nieautoryzowany przez Gwaranta serwis lub dokonania modyfikacji i zmian w Produkcie, bez pisemnej zgody Gwaranta.
5. Zakres gwarancji

Uprawnienia z tytułu Gwarancji realizowane są bez ograniczeń i bez opłat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu Gwarancji jest Uprawniony. Gwarant wyłącza możliwość cesji praw i obowiązków Uprawnionego związanych z Gwarancją.

Obowiązki i uprawnienia stron

6. Świadczenia gwarancyjne

W ramach Gwarancji, Uprawniony ma prawo do:

 • żądania usunięcia wady Produktu, a w przypadku, gdy Produkt był już dwukrotnie naprawiany – do żądania wymiany Produktu na nowy, wolny od wad

lub

 • żądania zwrotu uiszczonej ceny – w wypadku niemożliwości wymiany Produktu na nowy lub dokonania jego naprawy.
7. Obowiązki uprawnionego

W przypadku ujawnienia wady Produktu objętej Gwarancją, Uprawniony zobowiązany jest do:

 • złożenia niezwłocznie reklamacji, maksymalnie 7 dnia od wykrycia wady, zgodnie z pkt. 8 poniżej;
 • zabezpieczenia Produktu w celu uniknięcia zwiększenia uszkodzeń.
8. Reklamacja

Reklamacje składane są Gwarantowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@keratronik.pl

Reklamacja powinna zawierać:

 • rachunek lub fakturę VAT (w oryginale, kopii lub skanie),
 • opis wady oraz
 • wskazanie preferowanego przez Uprawnionego świadczenia gwarancyjnego.

Za potwierdzenie prawidłowego wpływu Reklamacji uważa się fakt wpłynięcia Reklamacji poprzez nadanie numeru sprawie oraz przesłanie go wiadomością e – mail na adres poczty elektronicznej podany przez Uprawnionego.

9. Procedura

Gwarant rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, potwierdzonej w formie e-maila oraz:

 • spełni wybrane świadczenie gwarancyjne, zgodnie z wyborem Uprawnionego,
 • jeśli wskazane świadczenie nie może być spełnione, z uwagi na zbyt wysoki koszt, Gwarant spełni wybrane przez siebie świadczenie gwarancyjne,
 • poinformuje o zmianie terminu rozpatrzenia Reklamacji / spełnienia świadczeń gwarancyjnych – w przypadku, gdy zakres wad uniemożliwia ich usunięcie w terminie,
 • poinformuje Uprawnionego o negatywnym rozpatrzeniu Reklamacji oraz o przyczynach odmowy realizacji Gwarancji.

Postanowienia końcowe

10. Wyłączenie odpowiedzialności

Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności dotyczącej zgodności Produktu z prawem lokalnym oraz utraconych korzyści.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Gwaranta na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ochrony praw konsumentów.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w razie niewypełnienia warunków Gwarancji, jeżeli jej wykonanie było niemożliwe z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne, innych przepisów prawa, nieprzewidzianych okoliczności lub skutków siły wyższej.

11. Prawo właściwe

Gwarancja podlega prawu polskiemu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymuszają swoje zastosowanie, zwłaszcza względem konsumentów.

12. Zmiana warunków gwarancji

Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków Gwarancji oraz treści niniejszej Karty Gwarancyjnej z zastrzeżeniem, że do zakupionych Produktów AtinaLock i MultiSensor mają zastosowanie warunki Gwarancji, które obowiązywały w chwili ich nabycia przez Uprawnionego.

13. Obowiązywanie

Niniejsza Karta Gwarancyjna obowiązuje od dnia 01.02.2024., wersja 1.0.

14. Definicje
Gwarancja

Zobowiązanie Keratronik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do realizacji na rzecz Uprawnionego świadczenia gwarancyjnego z tytułu wad Produktu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

Karta Gwarancyjna

Niniejszy dokument określający warunki świadczeń gwarancyjnych Keratronik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Uprawnionego.

Produkt

Zakupione od Keratronik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie urządzenia AtinaLock i MultiSensor.

Reklamacja

Zgłoszona do Keratronik informacja o wystąpieniu wady Produktu z opisem wady oraz potwierdzeniem zakupu w formie dokumentu zakupu.

Gwarant

KERATRONIK Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ostródzkiej 75, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000283318, posiadająca NIP 7010076267, REGON 140972690,

Uprawniony

Podmiot, który jako kupujący zawarł z Keratronik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży Produktu.

Wada

Wada fizyczna w rozumieniu art. 556 § 1 i nt. k.c.

Koszyk Zamknij