Polityka prywatności aplikacji mobilnej

POLITYKA PRYWATNOŚCI W USŁUDZE ATINA HOME

§ 1. Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) ma na celu opisanie zasad przetwarzania (w tym pozyskiwania i przechowywania) informacji oraz danych (w tym danych osobowych) w ramach Aplikacji Mobilnej „Atina Home” (zwanej dalej „Aplikacją”).
 2. Operatorem Aplikacji jest Spółka działająca pod nazwą Keratronik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 75, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0000283318, NIP: 7010076267, REGON: 140972690 (zwana dalej także „Operatorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z możliwości funkcjonalnych udostępnionych przez Operatora w ramach Aplikacji.
 4. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania i udostępniania za pomocą Aplikacji danych z obiektu/lokalu, w którym zostało zainstalowane i skonfigurowane urządzenie Atina Home. Aplikacja dzięki zebranym danym umożliwia optymalne zarządzanie obiektem/lokalem. Katalog dostępnych usług i szczegółowych informacji dot. Aplikacji znajduje się pod adresem https://atinahome.com/.

§ 2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO” jest Keratronik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 75, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0000283318, NIP: 7010076267, REGON: 140972690.
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem iod@keratronik.pl.
 3. Podanie danych osobowych w Aplikacji, i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz akceptacja jej treści jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tak udostępnionych danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce.
 4. Odmowa podania danych osobowych lub innych informacji identyfikacyjnych, wymaganych przez Aplikację, skutkować może brakiem możliwości prawidłowej rejestracji oraz w konsekwencji brakiem możliwości świadczenia usług.
 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników:
 6. w przypadku takich danych osobowych, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lokalizacja monitorowanego obiektu/lokalu – dane te będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną; dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Administratora wynikających z umów oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego (art.6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w dalszym okresie niezbędnym do realizacji zobowiązań umownych, jak i realizacji roszczeń powstałych w związku zawartymi umowami (podstawą takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);
 7. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail – dane te będą przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu informacji o produktach i promocjach oferowanych przez Operatora, w tym przeprowadzania badania satysfakcji jakości świadczonych usług, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
 8. Dane osobowe mogą być udostępnione również uprawnionym organom i instytucjom państwowym jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą nakładały na Operatora obowiązek takiego udostępnienia, partnerom biznesowym, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne (np. dostarczenie, rozwijanie Aplikacji, rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 9. W przypadku danych, dla których wyłączną podstawą przetwarzania jest udzielona przez Użytkownika zgoda, Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- pod adresem iod@keratronik.pl. Wycofanie przez Użytkownika udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 10. Użytkownicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Operator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z usług Operatora oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki prywatności.
 2. Operator zastrzega prawo wprowadzenia zmian w Polityce prywatności w dowolnym momencie. Nowa treść Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia jej opublikowania.
Koszyk Zamknij